تبلیغات, تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی

امکان لمس فیزیکی در تبلیغات چاپی، بخشی از فروش و افزایش درآمد محسوب می‌شود، در تمامی صنایع و کسب‌وکارهای امروزی واژه‌ی تبلیغات بسیار ملموس و آشناست که در برخی موارد تبلیغات چاپی به انواع دیجیتالی آن ترجیح داده‌می‌شود. با کمک تبلیغات چاپی شما می‌توانید مطمئن باشید که توسط مخاطب بررسی خواهید شد و استفاده از این نوع تبلیغات به آن معناست که شما خود را در جایگاه مناسبی در دایره‌ی رقابت معرفی کرده‌اید و به همین دلیل است که انواع تبلیغات چاپی در مواقع متفاوت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

به طور مثال “چاپ کاتالوگ” یکی از انواع تبلیغات چاپی محسوب می‌شود و به مخاطب کمک می‌کند که در زمان مناسب به اطلاعاتی در خصوص محصول یا خدمات شما دسترسی داشته باشد. زمانی که مشتری شما را برای بررسی انتخاب می‌کند نیاز دارد به جزئیاتی درباره کار شما دسترسی داشته باشد. با تهیه و ارائه کاتالوگ به او اجازه می‌دهید فارغ از محدودیت زمان و مکان درباره شما تحقیق کند و با اینکار احساس نیاز را هم در او تقویت خواهید کرد. معمولا کاتالوگ امکان مقایسه برای انتخاب بهتر را ایجاد می‌کند. تصور کنید که احساس نیاز در مشتری ایجاد شده است، اگر در این زمان شما چیزی برای معرفی خود نداشته باشید این فرصت طلایی را از دست خواهید داد.